Działalność Pracowni Elektroakustyki

Działalność Pracowni Elektroakustyki koncentruje się wokół takich zagadnień jak: akustyka (ogólna, muzyczna, wnętrz), przetworniki elektroakustyczne, akustyczne i elektroakustyczne systemy pomiarowe, systemy zapisu i odtwarzania dźwięku, cyfrowa technika dźwiękowa, ochrona przed hałasem, technika audiologiczna.


Zakład wyposażony jest w pomieszczenia specjalne: komorę bezechową do badań akustycznych w warunkach pola fali swobodnej oraz studio nagrań dźwiękowych, składające się z sali nagraniowo-odsłuchowej oraz dwóch reżyserni.


W celu poszerzenia zakresu tematyki dyplomowania Zakład współpracuje z: Polskim Radiem i Telewizją, Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy. Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, Wydziale Ochrony Środowiska PW, Wydziale Mechatroniki PW, Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania przy IBS PAN. Na terenie Zakładu działa Studium Ochrony Przed Hałasem.


Pracownia Elektroakustyki prowadzi działalność badawczą w następujących tematach: fizyczne podstawy akustyki, akustyka muzyczna, akustyka architektoniczna, odbiór i kształtowanie dźwięku, psychoakustyka, metodyka testów słuchowych, subiektywne i obiektywne metody badań jakości dźwięku, akustyczne i elektroakustyczne systemy pomiarowe, przetworniki elektroakustyczne, dźwiękowa technika studyjna, cyfrowa technika foniczna, cyfrowe przetwarzanie sygnałów fonicznych, cyfrowe systemy foniczne, ochrona środowiska naturalnego przed hałasem, ochronniki słuchu, procesory sygnałowe w zastosowaniach fonicznych, metody i algorytmy syntezy dźwięku.

Komora Bezpogłosowa

Komora bezechowa Zakładu Elektroakustyki charakteryzuje się objętością ok. 250 m3, częstotliwością odcięcia ok. 110 Hz, poziomem dźwięku zakłóceń nieprzekraczającym 20 dB(A) i czasem pogłosu poniżej 50 ms. Jako ustroje dźwiękochłonne zastosowano kliny o długości 65 cm wypełnione watą szklaną w otulinie z płótna szklanego. W polu swobodnym w komorze bezechowej można mierzyć parametry przetworników elektroakustycznych i parametry źródeł dźwięku oraz przeprowadzać badania psychoakustyczne w dokładnie zdefiniowanym polu akustycznym.

Kontakt

Zakład Elektroakustyki

Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 15/19

00-665 Warszawa

tel. +48 22 234-7999

fax. +48 22 825-3769